เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครสวรรค์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 70 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด นครสวรรค์ มีเขตเลือกตั้ง รวม 6 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด นครสวรรค์ มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 70 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาฬสินธุ์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 76 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครปฐม 6 เขต มีผู้สมัครรวม 65 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัครรวม 97 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ยกเว้นตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบ้านแก่ง)

เบอร์1 นายไตรภพ ประสาทแก้ว พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์2 นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคก้าวไกล

เบอร์3 นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์4 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 พันตำรวจโทมณฑล เหมพิจิตร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์6 นายกวี อัศวรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์7 นายภูริ เจริญผล พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์8 นางเกสินีย์ เพิ่มพูน พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์9 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์10 นายคารม พงษ์รักษา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์11 นายสมชาย เพ็ชรจินดา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์12 นางสมหวัง โพธิ์อ่อน พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกรกพระ, อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบ้านแก่ง)

เบอร์1 พันตำรวจโทกฤต เจริญผล พรรคไทยสร้างไทยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นครสวรรค์ 6 เขต มีผู้สมัครรวม 70 คน

เบอร์2 นางศศิร์อร ณชาภิฌาน พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์3 นายธนา เฉยปัญญา พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย

เบอร์6 นายเกษมสุข กลัดเพ็ชร พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์7 พันตำรวจเอกจรูญ ลาโพธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์8 พันตำรวจเอกสนองเดช เดชวัชรนนท์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์9 นายวิเชียร เพ็งสุข พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์10 นายวีระกร คำประกอบ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์11 นายสมบัติ พัสสร พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอชุมแสง

เบอร์1 นางสาวสุพัฒตา สาริมาตย์ พรรคมิติใหม่

เบอร์2 นายอำนาจ ยืนยง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์3 นางสาวสุภัสสร คล้ายแจ้ง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์4 นายพัชรพล วิสิทธิ์ศาสตร์ พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์5 นางอารีย์ ก๊กตระกูล พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์6 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นางณัฎฐณิชา เหลือกาฬ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์8 นายมารุต โมราสุข พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์9 นายอภิวัฒน์ เขม้นเขตกิจ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์10 นายนิรุด เรืองงาม พรรคก้าวไกล

เบอร์11 นายสัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย

เบอร์12 นายศุภพล เอกปัชชา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองบัว, อำเภอท่าตะโก และอำเภอไพศาลี (ยกเว้นตำบลโพธิ์ประสาท ตำบลสำโรงชัย และตำบลตะคร้อ)

เบอร์1 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์2 นางจิตรา หมีทอง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์3 นางสาวนริศร์ชา ชัยสุกัญญาสันต์ พรรคก้าวไกล

เบอร์4 นายนุกูล แสงศิริ พรรคเพื่อไทย

เบอร์5 นายมนัส ก้อนทอง พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายวินัย ศรีปิยะรัต พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์7 นายไพรัช ฤทธิ์บำรุง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์8 นายเสนอศักดิ์ พุ่มอารี พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์9 นางสาวเพ็ญแข คงเพชรศักดิ์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์10 นายสพลเชษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตาคลี, อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลโพธิ์ประสาท ตำบลสำโรงชัย และตำบลตะคร้อ)

เบอร์1 นายวรภัทร์ ตั้งภากรณ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์2 นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์3 นายธวัชชัย สุขีโสตร์ พรรคท้องที่ไทย

เบอร์4 จ่าอากาศตรีวิริยะ วรรณทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์6 นายอิศราพร ดวงอุปะ พรรคก้าวไกล

เบอร์7 นายชัยยศ ตันฑะเสน พรรคประชาภิวัฒน์

เบอร์8 ร้อยตำรวจเอกเกษม ชูพันธ์ พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์9 นายพรวิศิษฐ์ แจ่มใส พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์10 นายบรรหาญ ครุธหอม พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์11 นางสาวคณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์12 นายสุรศักดิ์ แย้มประเสริฐ พรรคเปลี่ยนอนาคต

เบอร์13 นายสุเทพ ก้อนจันทร์เทศ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลาดยาว, อำเภอแม่วงก์, อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

เบอร์1 นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์2 นายนิโรธ สุนทรเลขา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์3 นางสาวชุติมา เสรีรัฐ พรรคเพื่อไทย

เบอร์4 นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์5 นายเสรี แจ้งจิต พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์6 นายอภิสิทธิ์ อินทสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์7 นางสาวสิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์8 ร้อยตำรวจโทธรัตนชัย เฉลยคาม พรรคก้าวไกล

เบอร์9 นายอนุสรน์ อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์10 นางชัชมาภรณ์ สมบัติทา พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์11 นายวีระ นิกล่ำ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เบอร์12 นายสุชาติ อุทุม พรรคคลองไทย